HafızaDikkatMantıkMuhakemeŞekil-Zemin

Hafıza Oyunları

İki tip hafıza vardır. Bunlardan biri 15 saniyelik süre tutan hafıza diğeri ise uzun süreli hafızadır. Hafıza oyunlarıyla HBS sizlerin hafıza sürenizi uzatmakta ve canlı tutmaktadır.

Dikkat Oyunları

Dikkat ve odaklanma oldukça önemli iki bilişsel fonksiyondur. Bu iki fonksiyon kelimeleri hafızanızda tutmanızı ve bu sayede okuduğunu daha iyi anlamanızı ve hatırlamanızı sağlar. Bu başlık altındaki oyunlar ile sizin dikkat dağınıklığı problemlerinizi çözeceğiz.

Mantık Oyunları

Bu kategorideki oyunlar ile sayısal yeteneklerinizi geliştireceğiz. Sıralama, çözme, hesaplama ve daha birçok sayısal kabiliyetinizi geliştirmek için HBS oyunlarıyla karşınızda

Muhakeme Oyunları

Bu başlık altındaki mücadeleler yönetsel fonksiyonlamayı sağlayacak ve keskinleştirecek oyunlardır. Muhakeme becerilerini hedefleyen bu oyunlar; mantığın karmaşık sürecini, problem çözmeyi, planlamayı ve azalan nedensellik sağlayacaktır. Bu başlık altındaki oyunlar ile farklılıkları çözme, sorunları tespit edebilme ve farklılıkların farkına varma yetenekleriniz daha da gelişme gösterecektir.

Şekil-Zemin İlişkisi

Bu kategorideki yer alan oyunlar ile görsel zeka gelişiminize katkıda bulunacağız. Çeşitli bulmacalar, yapbozlar ve üç boyutlu oyunlar ile artık şekil zemin ilişkili sorularda gitgide ustalaşacaksınız.


Close
Login

Please type in your email address below:

LoadingPlease wait... Loading...
Close Log in
Password forgotten

Please enter the email address you are using with HAPPYneuron.
Instructions to reset your password will be sent to this email address.

LoadingSaving data...
Close
Log in

It seems that you have forgotten your password. What do you wish to do?

Close
Free Registration

Try the HAPPYneuron program for free for 7 days.

Type the characters you see in the picture below.

Reload security image
Captcha image
By clicking "Get Started" below you agree to HAPPYneuron's terms of use.
Terms of Use
Close
Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter

Get the latest information and news about the brain and our special offers twice a month for free.